ADR/RID Sigurnosni savjetnik

Učilište za cestovni promet, Radnička cesta 184, Zagreb, temeljem odobrenja Ministarstva znanosti i obazovanja, KLASA: UP/I-602-07/19-03/00225, URBROJ: 533-05-19-0005, od 20. prosinca 2019. godine provodi osposobljavanje kandidata za ADR/RID Sigurnosne savjetnike.

Prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.) pravne i fizičke osobe čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom ili željeznicom (odnosno s tim prijevozom povezano postupanje s opasnim tvarima – pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje), dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari.

Dužnost savjetnika može obavljati osoba koja je zaposlena u pravnoj ili kod fizičke osobe i ima druge obveze, odnosno osoba koje nije zaposlena u toj pravnoj ili kod te fizičke osobe ako je stručno osposobljena za obavljanje poslova savjetnika.

Poslovi savjetnika su prvenstveno:
– praćenje propisa u području prijevoza opasnih tvari,
– nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima u pravnoj ili fizičkoj osobi u skladu s propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari,
– savjetovanje uprave pravne osobe ili fizičke osobe,
– savjetovanje drugih zaposlenih u pravnoj i kod fizičke osobe,
– nadgledanje i praćenje stručne izobrazbe zaposlenih u pravnoj ili kod fizičke osobe te vođenje evidencije o njihovom osposobljavanju
– provođenje odgovarajućih mjera radi sprečavanja nesreća, odnosno težih kršenja propisa,
– donošenje odgovarajućih mjera u slučaju nesreće,
– sastavljanje godišnjeg izvješća i obavljanje drugih poslova.

UVJETI UPISA
Uvjet za uključivanje u program osposobljavanja za sigurnosnog savjetnika je 21 godina starosti polaznika.

Pismeni ispit provodi se pred ovlaštenom ispitnom komisijom MMPI, najčešće četrvtkom u popodnevnim satima.

Sve dodatne informacije možete saznati pozivom na 01 34 96 773